กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการเข้าพบอธิการบดี มรภ.บร. ของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวต้อนรับและมอบโอวาท
แก่บุคลากรใหม่
สืบเนื่องจากการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 ต.ค. 2566
ในโอกาสที่รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ 11 ต.ค. 2566 
โดยมี
บุคลากรสายสนับสนุน  สังกัดกองอาคารสถานที่และบริหาร  
ห้องอธิการบดี มรภ.บร. ชั้น 2 อาคาร 15