กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดับกับ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ได้รับรางวัลฯ จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2566

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เครือข่ายทางวัฒนธรรมและสื่อมวลชน  จำนวน 1,000 คน   
ร่วม พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2566 
ทางด้าน มรภ.บร.   ผศ.ดร.อโศก   ไทยจันทรารักษ์    อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะศึกษา 
คณะครุศาสตร์  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ    เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
ตลอดจนสร้างขวัญ และกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวัฒนธรรม
วันที่ 3 ต.ค. 2566
ณ หอประชุมใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพโดย : แฟนเพจกระทรวงวัฒนธรรม