กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Action Plan-Gen1

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร
จำนวน 70 คน ร่วม โครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มรภ.บร.
ปี 2566- 2570
สู่แผนปฏิบัติการ ประจำปี (Action Plan) เพื่อร่วมกันระดมแนวคิด
การเขียนโครงการต่าง ๆ และการนำเสนอเพื่อสรุปไปสู่แผนปฏิบัติประจำปี ฯ แล้วนำ
ไปพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อไป
ระหว่างวันที่ 19 – 20 ม.ค. 2567 ณ โรงแรมชาโต เดอ
เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา  จัดโดย สำนักงานอธิการบดี

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์