กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. สทน. ยกระดับ’อาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น’

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และผู้ร่วมงานฯ ร่วม กิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับ
อาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น ด้วยการฉายรังสี”
เพื่อฝึกอบรมผู้ประกอบการ
อาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่น ในจังหวัดบุรีรัมย์ สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัย
ด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี เป็นจังหวัดแรก พร้อมรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าประกวด
“Product Champion” จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สทน.
ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 19 มรภ.บร. 

ภาพ : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์แนวหน้า