Data Information

  • Version
  • Download 29185
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 12
  • Create Date 17 ธันวาคม 2020
  • Last Updated 18 ธันวาคม 2020

Data Information

Attached Files

FileAction
00จำนวนบุคลากร มรภ บร ประจำปีงบประมาณ2564Download 
01จำนวนบุคลากรทั้งหมด มรภ บร แยกตามประเภทและสังกัดDownload 
02จำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาDownload 
03จำนวนข้าราชการนฯสายวิชาการที่ช่วยราชการและลาศึกษาต่อDownload 
04จำนวนข้าราชการฯสายสนับสนุนจำแนกตามสังกัดและคุณวุฒิDownload 
05จำนวนพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุนDownload 
06จำนวนลูกจ้างประจำ แยกตามคณะ สังกัด และคุณวุฒิสูงสุดDownload 
07จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคณะ สังกัดและคุณวุฒิสูงสุดDownload 
08จำนวนบุคลากรทั้งของหมดของสำนักอธิการบดีDownload 
09จำนวนบุคลากรแยกประเภท สถานภาพการปฏิบัติงานของสำนักอธิการบดีDownload 
10รายละเอียดข้อมูลทางวิชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Download 
11สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชการDownload