ศูนย์พัฒนาบุคลากร

1. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายในที่ส่งถึงศูนย์พัฒนาบุคลากร
2. 
จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาบุคลากรทั้งภายนอก และภายใน
3. 
ดำเนินการ ประสานงาน ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
4. ดำเนินการขอความเห็นชอบ เพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้น
ได้รับเงินประจำตำปหน่งของผู้ที่ได้รับ
ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับรายชื่อเป็นข้าราชการ

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/