ประวัติความเป็นมา

     

       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตมาจาก “วิทยาลัยครู” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2514 ต่อมาได้ยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์” เมื่อ พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นนามที่รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 สถาบันแห่งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยปัจจุบันได้จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

               ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ยึดปรัชญาที่กล่าวไว้ว่า “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหารเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล และมีกรอบพันธกิจ เพื่อใช้เป็นทิศทางการดำเนินงาน 7 ด้าน คือ ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำวิัจ ให้บริการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานนะครู ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ”

               เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์และกรอบพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้จัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังกล่าว คือ ส่วนแรกเป็นส่วนราชการที่ทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนโดยตรง ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโนยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ทำหน้าที่ประสานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ส่วนที่สอง เป็นส่วนราชการที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา

               ในส่วนของสำนงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่มีบทบาทให้การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยทุก ๆ ด้าน และบริการส่วนราชการได้แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 กอง ได้แก่ กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองคลังและทรัพย์สิน กองอาคารสถานที่และบริการ ซึ่งแต่ละกองก็จะมีบทบาทและความรับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่ทุกกองก็ต้องทำหน้าที่ประสานงานกัน สำหรับกองการบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการในการบริหารจัดการหลากหลายและซับซ้อน เป็นงานที่ต้องปฏิบัติและต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น 5 งาน ได้แก่

                1. งานสรรหาและอัตรากำลัง

                2. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จ

                3. งานพัฒนาบุคลากร

                4. งานบริการและงานธุรการ

                5. งานวินัยและนิติการ                      

 

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/