งานสรรหาและอัตรากำลัง

1. รับสมัคร สอบคัดเลือกและรับรายงานตัว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2. รับสมัคร สอบคัดเลือกและรับรายงานตัว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว
3. หาสัญญาจ้างกับพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท
4. ออกคำสั่งและประกาศต่าง ๆ
5. เกี่ยวกับการโอน ให้โอน รับย้าย หรือให้ย้าย
6. เกี่ยวกับการช่วยราชการของข้าราชการ
7. เกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้องค์กรระหว่างประเทศ
8. เกี่ยวกับการลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
9. ทดลองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
10. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
11. ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการให้ได้รับตามคุณวุฒิ
12. จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังของหน่วยงานกองการบริหารงานบุคคลและของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
13. วิเคราะห์อัตรากำลังของหมาวิทยาลัยร่วมกับกองการบริหารงานบุคคล
14. ตรวจสอบ จัดทำการขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. การประเมินการเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการ
15. พิจารณาขอตำแหน่งวิชาการ การเลือนระดับ การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
17. จัดทำข้อมูลสถิติของบุคคล
18. จัดทำข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
19. ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
20. 
ขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
21. บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
22. ลงรายการเพิ่มวุฒิ เปลี่ยนชื่อ – สกุลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
23.จัดส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
24. จัดทำทะเบียนคุมอัตราคำสั่งข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/