งานวินัยและนิติการ

job3
job2

งานวินัยและนิติการ

1.  การพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย

2.  ร่างและพิจารณาตรวจร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

3.  จัดทำนิติกรรม

4.  รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี

5.  ดำเนินการเรื่องการบังคับคดี

6.  ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ หรือ อุทธรณ์ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

7.  ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง และหาผู้รับผิดทางละเมิด

8.  ดำเนินการกับข้อราชการที่ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ