งานวินัยและนิติการ

1.การพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
2. ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

3. จัดทำนิติกรรม
4. รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทำคดี
5. ดำเนินการเรื่องการบังคับคดี
6. ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริง และหาผู้รับผิดทางละเมิด
8. ดำเนินการกับข้าราชการที่ผิดสัญญาลาศึกษาต่อ

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/