งานธุรการและบริการ

1. ลงทะเบียนรับและส่งหนังสือราชการภายใน
2. ลงทะเบียนรับและส่งหนังสือราชการภายนอก
3. ลงทะเบียนรับคำสั่ง/ ประกาศ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ
4. ลงทะเบียนรับใบลาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5. ลงทะเบียนส่งใบลาให้การเงินหักเงินเดือนกรณีบุคลากรมีอายุงานไม่ถึงง 6 เดือน
6. ลงทะเบียนรับใบลาออกของบุคลากร
7. ส่งใบลาออกของบุคลากรให้สำนักงานอธิการบดีและการเงิน ส่วนสายวิชาการส่งให้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับทราบ

8. ลงทะเบียนรับและส่งใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
9. ลงทะเบียนรับใบเพิ่มวุฒิการศึกษา
10. พิมพ์บันทึกการคืนเงินประกันสัญญาจ้างกรณีบุคลากรลาออก
11. ส่งบันทึกการคืนเงินประกันสัญญาจ้างที่อนุมัติแล้วให้การเงิน
12. จัดแฟ้มเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ/ ลงนาม
13. จัดแยกหนังสือที่ผู้บริหารสั่งการแล้วส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ
14. ให้บริหารตอบคำถามเกี่ยวกับการบริการของกองการบริหารงานบุคคลทางโทรศัพท์จากบุคคลภายในและภายนอก
15. พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
16. ประสานขอเอกสารผู้ทำประกันชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17. บริการค้นหาคู่สัญญาจ้างให้กับบุคคลกร ในกรณีที่บุคลากรมาเขียนคำร้องขอรับบริการ
18. จัดเก็บแฟ้มเอกสารหนังสือราชการ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ
19. ส่งเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงาน คณะ ศูนย์ สำนักงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20. ติดประกาศข่าวสารต่าง ๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองการบริหารงานบุคคล
21. ลงทะเบียนคุม จัดเก็บเอกสารตามประเภทและหมวดหมู่
22. ประสานงานกับหน่วยงานและคณะเกี่ยวกับเรื่องบันทึกข้อความและการขออนุญาตไปต่างประเทศ เอกสารของจ้าง
23. ลงรับใบลาออกปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
24. ลงรับขออนุญาตสมัครศึกษาต่อ ขออนุญาตสอบ และขอทุนศึกษาต่อ
25. ส่งออกเอกสารที่อนุมัติแล้ว ให้กับผู้ขออนุญาตศึกษาต่อ

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th