งานธุรการและบริการ

รูปปุ๊

งานธุรการและบริการ

-ลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน

-ลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายนอก

-ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการภายใน

-ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการภายนอก

-ลงทะเบียนรับ คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

-ลงทะเบียนรับใบลาบุคลากรในมหาวิทยาลัย

-ลงทะเบียนส่งใบลาให้การเงินหักเงินเดือน กรณีบุคลากรอายุงานยังไม่ถึง 6 เดือน

-ลงทะเบียนรับใบลาออกของบุคลากร

-ส่งใบลาออกให้สำนักงานอธิการบดี และการเงิน ส่วนสายวิชาการส่งให้ส่งเสริมวิชาการทราบ

-ลงทะเบียนรับใบเปลี่ยน-ชื่อสกุล

-ลงทะเบียนส่ง ใบเปลี่ยน-ชื่อสกุล

-ลงทะเบียนรับใบเพิ่มวุฒิการศึกษา

-ส่งเอกสารการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้การเงิน

-พิมพ์บันทึกการคืนเงินประกันสัญญาจ้างกรณีบุคลากรลาออก

-ส่งบันทึกการคืนเงินประกันสัญญาจ้างที่อนุมัติแล้วให้การเงิน

-จัดแฟ้มเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ/ลงนาม

-จัดแยกหนังสือที่ผู้บริหารสั่งการแล้ว ส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ

-รับโทรศัพท์ตอบคำถามจากหน่วยงานภายในและภายนอก

-พร้อมทั้งประสานงานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ

-รับสมัครตรวจหลักฐานการสมัครงาน

– จัดเบรก เสิร์ฟ สำหรับกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร

-ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ

-พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ

– พิมพ์ตารางอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและสายวิชาการ

– ประสานขอเอกสารผู้ทำประกันชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

-ค้นคู่สัญญาจ้าง ให้กับบุคลากรที่มาขอให้บริการสำเนาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่มาขอใช้บริการ

-จัดเก็บแฟ้มเอกสารหนังสือราชการ ระเบียบ คำสั่งประกาศ ข้อบังคับ

-ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศต่าง ๆให้หน่วยงาน และคณะ

-ส่งโทรสารถึงหน่วยงานต่าง ๆ

-ดูแลเว็บไซด์ อัปเดทข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

– ส่งเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานและคณะของกองการบริหารงานบุคคล

-ติดประกาศข่าวสารต่าง ๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองการบริหารงานบุคคล

-ทำทะเบียนคุม จัดเก็บเอกสารตามประเภทและหมวดหมู่

-ประสานกับหน่วยงานและคณะเกี่ยวกับบันทึกข้อความและการขออนุญาตไปต่างประเทศ เอกสารการขอจ้าง

-บุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ ในกรณีที่ต้อง

-นำเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่ขออนุมัติแต่เอกสานไม่ครบมาแนบเพิ่มเติม

-ลงรับใบลาออกปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

-ลงรับขออนุญาตสมัครเรียน ขออนุญาตสอบ ขอทุนศึกษาต่อ

-ส่งออกเอกสารที่อนุมัติแล้ว ให้กับผู้ขออนุญาตศึกษาต่อ