งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

job6

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

– จัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

– จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานราชการ

– จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุน

– จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน

– ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ

– ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงประวัติของพนักงานราชการ

– ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงประวัติของพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุน

– ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงประวัติของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน

– ดำเนินการออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ และบุคลากรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

– ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

– บันทึกข้อมูลประวัติลงในระบบ PMIS

– บันทึกข้อมูลประวัติลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

– ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

– ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานต่าง ๆ  ทุกประเภท

– ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

– ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ  เป็นกรณีพิเศษเพื่อนำไปคำนวณบำเหน็จบำนาญ  ในกรณีที่ถึงแก่กรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

– ดำเนินการสำรวจผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

– ดำเนินการสำรวจผู้เกษียณอายุราชการของพนักงานประเภทต่างๆ

– ดำเนินการประสานงาน จัดทำเอกสาร  แบบฟอร์ม  การขอรับบำเหน็จบำนาญ

– ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ กบข. บำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

– ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

– ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

– ทำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

– ทำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการเกษียณอายุราชการของพนักงานประเภทตางๆ

– ดำเนินการเพิ่มวุฒิ  การปรับวุฒิของข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

– ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  PMIS

– ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  e-gp

– ดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

– ดำเนินการโครงจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

– ดำเนินการเบิกบำเหน็จบำนาญเพิ่มข้าการเกษียณอายุครบ 65 ปี

– บันทึกข้อมูลข้าราชการเกษียณในระบบ  e-pension

– ดำเนินการรับสมัคร  สอบคัดเลือกและรับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย

– ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน

– ดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

–  ดำเนินการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

– ดำเนินการลงรายการเพิ่มวุฒิ เปลี่ยนชื่อ-สกุล ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

– ดำเนินการจัดส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยให้กับ สกอ. และส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย 3 กรมบัญชีกลาง

– จัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย

– ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)

– ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  การปรับวุฒิ

– ดำเนินการสืบค้นข้อมูลจาก  Internet  ในการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน