งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

1. จัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
2. จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุน
3. จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
4. ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงประวัติของข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
5. ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงประวัติของพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุน
6. ดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงประวัติของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
7. ดำเนินการออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและบุคลากรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8. ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9. บันทึกข้อมูลประวัติลงในระบบ PMIS
10. บันทึกข้อมูลประวัติลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)
11. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
12. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานต่าง ๆ ทุกประเภท
13. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
14. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำไปคำนวณ
บำเหน็จบำนาญในกรณีที่ถึงแก่กรรม จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
15. ดำเนินการสำรวจผู้เกษียณอายุราชการของช้าราชการและลูกจ้างประจำ
16. ดำเนินการสรวจผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
17. ดำเนินการประสานงาน/ จัดทำเอกสาร, แบบฟอร์ม การขอบำเหน็จบำนาญ
18. ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ กบข. เรื่องบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
19. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/