การพัฒนาบุคลากร

1. การรับรายงานตัวและส่งตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงานใหม่
2. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
3. ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าปฏิบัติงานใหม่การตรวจสอบการลงเวลา
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
4. ตรวจสอบการลาทุกประเภทของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
5. ดำเนินการพ้นจากงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ (การเลิกจ้าง/ สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง/
การลาออกจากราชการ)

6. การดำเนินการรับสมัคร/ การลาออก/ การตรวจเอกสาร
7. การนำส่งข้อมูลของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. การจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของกองการบริหารงานบุคคล
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
10. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบทะเบียนประวัติของ
กรมบัญชีกลาง

12. ดำเนินการเตรียมข้อมูลในการเลื่อนเงินเดือน/ ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
13. ดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับเงินเดือน/ ค่าจ้าง/ ค่าตอบแทนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
14. ดำเนินการจัดออกคำสั่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
15. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ ค่าจ้างให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
16. ดำเนินการปรับวุฒิ/ เพิ่มวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ

17. ดำเนินการจัดส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ให้กับ สกอ. และกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง กรมบัญชีกลาง
18. ดำเนินการขอเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
19. จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีงบประมาณ
20. จัดทำข้อมูลตามโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางการศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ/ ข้อบังคับ เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือรูปแบบวิธีการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติและ
สภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ

กลับสู่หน้าหลัก >>> http://personnel.bru.ac.th/