Data Information

ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ  2560  จำแนกตามประเภท  ดังนี้
ประเภทบุคลากร สายผู้สอน สายสนับสนุน รวม คิดเป็น %
1.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 99 12 111 14.29
2.  ลูกจ้างประจำ 0 6 6 0.77
3.  พนักงานราชการ 0 36 36 4.63
4.  พนักงานมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน 223 89 312 40.15
5.  พนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ 25 138 163 20.98
6.  บุคลากร  งบรายได้ 63 78 141 18.15
7.  บุคลากร  งบแผ่นดิน 5 0 5 0.64
8.  ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการฯ 0 3 3 0.39
รวม 415 362 777 100.00

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  แยกประเภท และสังกัด
คณะ/หน่วยงาน/ศูนย์/สำนัก ข้าราชการพลเรือนสายผู้สอน ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน ลูกจ้าง ประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสอน) พนักงานมหาวิทยาลัย(สนับสนุน) บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน รวม
แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้
1.คณะครุศาสตร์ 23 1 43 8 2 3 2 12 1 95
  1.1โรงเรียนสาธิต 1 29 19 49
2.คณะวิทยาศาสตร์ 22 1 1 61 9 5 4 17 3 123
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 66 5 2 2 3 22 1 118
4.คณะวิทยาการจัดการ 13 1 1 27 3 9 1 55
5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 1 6 1 1 1 1 4 22
6.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 1 20 2 3 2 45
7.บัณทิตวิทยาลัย 1 3 4
8.ผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนฯ 3 3
9.กองกลาง 2 1 1 1 1 6
  9.1งานสวัสดิการรักษาความปลอดภัย 1 11 1 13
  9.2งานประชาสัมพันธ์ 1 2 3
  9.3งานบริการสุขภาพและอนามัย 1 1 1 3
10.กองการบริหารงานบุคคล 2 4 1 7
11.กองประชุมและพิธีการ 3 1 1 5
12.กองพัฒนานักศึกษา 1 1 2 3 2 9
13.กองนโยบายและแผน 1 2 9 2 2 16
14.กองการพัสดุ 1 5 1 2 9
15.กองคลังและทรัพย์สิน 1 4 7 1 13
  15.1ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1 1 2
  15.2โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 3 4
16.กองอาคารสถานที่และบริการ 1 6 1 43 11 62
  16.1งานยานพาหนะ 1 2 8 1 12
  16.2งานอนุรักษ์พลังงาน 1 2 1 4
17.สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 2 2
18.สำนักงานตรวจสอบภายใน 1 1
19.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 2 1 4
20.สำนักศิลปและวัฒนธรรม 1 1 1 3
21.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 6 13 8 2 31
22.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 3 12 3 2 21
  22.1วิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร 1 1 2
23.ศูนย์อุดมศึกษาฯปะคำ 1 1 2
24.ศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง 1 1 2
25.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 1 2
26.โรงแรมพนมพิมาน 1 11 12 24
27.สำนักบริการทางวิชาการ 1 1
รวมทั้งสิ้น 99 12 6 36 223 25 89 138 5 63 81 777

จำนวนข้าราชการสายวิชาการ  จำแนกตามคณะ  คุณวุฒิสูงสุดและเพศ

คณะ ระดับคุณวุฒิ  
ป. ตรี ป. โท ป. เอก รวม ร้อยละ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1. คณะครุศาสตร์ 3 5 8 7 23 23.23
2. คณะวิทยาศาสตร์ 7 4 5 6 22 22.22
3. คณะวิทยาการจัดการ 3 5 5 13 13.13
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 2 7 5 17 17.17
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 3 3 7 7.07
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 3 2 17 17.17
รวม 0 0 29 16 26 28 99 100.00
ร้อยละ 0.00 0.00 29.29 16.16 26.26 28.28 100.00

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

จำนวนข้าราชการสายวิชาการที่ช่วยราชการและลาศึกษาต่อ

คณะ ไปช่วยราชการ ศึกษาต่อ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง
1. คณะครุศาสตร์ 0
2. คณะวิทยาศาสตร์ 0
3. คณะวิทยาการจัดการ 0
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0
รวม 0 0 0 0 0

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

  จำนวนข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนจำแนกตามสังกัดและคุณวุฒิ
คณะ/ศูนย์/สำนัก ระดับคุณวุฒิ
มศ.6 ป. ตรี โท รวม
1.กองกลาง 1 1 2
2.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 1
3.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1
4.กองนโยบายและแผน 1 1
5.กองพัฒนานักศึกษา 1 1
6.กองคลังและทรัพย์สิน 0
7.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2
8.ศิลปะและวัฒนธรรม 1 1
9.คณะครุศาสตร์ 1 1
10.คณะวิทยาการจัดการ 1 1
11.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1
12.กองพัสดุ 0
รวมข้าราชการพลเรือน 0 3 9 12

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

 จำนวนพนักงานราชการ  จำแนกตามคณะ  สังกัดและคุณวุฒิสูงสุด
คณะ/ศูนย์/สำนัก ระดับคุณวุฒิ
ม.ปลาย/ปวช. อนุปริญญา ป. ตรี ป. โท ป. เอก รวม
พนักงานราชการสายสนับสนุน
1.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1
2.  กองการบริหารงานบุคคล 1 1 2
3. กองประชุมและพิธีการและเลขานุการ 0
4.  กองคลังและทรัพย์สิน 3 1 4
5.  กองนโยบายและแผน 1 1 2
6.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6
7.  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 3
7.1 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร 1 1
8.  กองอาคารสถานที่และบริการ 5 1 6
9.  กองการพัสดุ 1 1
10.  ฝ่ายยานพาหนะ 1 1 2
11.  บัณฑิตวิทยาลัย 1 1
12.  กองพัฒนานักศึกษา 1 1
14.  ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1 1
15.  งานบริการสุขภาพและอนามัย 1 1
16.  งานประชาสัมพันธ์ 1 1
17.  งานอนุรักษ์พลังงาน 1 1
18.  คณะวิทยาศาสตร์ 1 1
19.  คณะวิทยาการจัดการ 1 1
20.  สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 0
21.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 0
รวมพนักงานราชการสายสนับสนุน 8 2 23 3 0 36

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ  จำแนกตามคณะ,และคุณวุฒิสูงสุด
คณะ ระดับคุณวุฒิ
ป. ตรี ป. โท ป. เอก รวม
1.คณะครุศาสตร์ 2 9 3 14
2.คณะวิทยาศาสตร์ 13 4 17
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 20 2 24
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2
6.คณะวิทยาการจัดการ 8 2 10
รวมบุคลากรสายวิชาการ 4 53 11 68
บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ ตำแหน่งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ. รวม
1.คณะครุศาสตร์ 10 4 14
2.คณะวิทยาศาสตร์ 15 2 17
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 2 1 24
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2
6.คณะวิทยาการจัดการ 8 2 10
รวมบุคลากรสายวิชาการ 57 10 1 68
 จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จำแนกตามคณะ  สังกัดและคุณวุฒิสูงสุด
คณะ/ศูนย์/สำนัก ระดับคุณวุฒิ
ม.ปลาย/ปวช. อนุปริญญา ป. ตรี ป. โท ป. เอก รวม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน
1.คณะครุศาสตร์ 38 16 54
2.คณะวิทยาศาสตร์ 63 13 76
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 51 11 62
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 2 7
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 3 22
6.คณะวิทยาการจัดการ 23 4 27
รวมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน 199 49 248
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ ตำแหน่งทางวิชาการ ลาศึกษาต่อ
อ. ผศ. รศ. รวม ชาย หญิง
1.คณะครุศาสตร์ 53 1 54 1
2.คณะวิทยาศาสตร์ 70 6 76 3 6
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 58 4 62 1 2
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 7
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 22
6.คณะวิทยาการจัดการ 24 3 27
รวมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน 234 14 0 248 5 8

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำแนกตามคณะ  สังกัดและคุณวุฒิสูงสุด
คณะ/ศูนย์/สำนัก ระดับคุณวุฒิ
ม.ต้น ม.ปลาย/ อนุ ฯ/ ป.ตรี ป.โท รวม
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ปวช. ปวส./ปวท.
1.คณะครุศาสตร์ 5 5
  1.1โรงเรียนสาธิต 2 3 1 21 2 29
2.คณะวิทยาศาสตร์ 6 3 9
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 4
4.คณะวิทยาการจัดการ 2 1 3
5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2
6.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 1 3
7.บัณทิตวิทยาลัย 2 1 3
8.ผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนฯ 0
9.กองกลาง 1 1 2
  9.1งานสวัสดิการรักษาความปลอดภัย 7 3 1 11
  9.2งานประชาสัมพันธ์ 1 1 2
  9.3งานบริการสุขภาพและอนามัย 1 1
10.กองการบริหารงานบุคคล 1 3 4
11.กองประชุมและพิธีการ 3 1 4
12.กองพัฒนานักศึกษา 1 4 5
13.กองนโยบายและแผน 9 2 11
14.กองการพัสดุ 5 1 6
15.กองคลังและทรัพย์สิน 4 3 7
  15.1ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1 1
  15.2โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 1
16.กองอาคารสถานที่และบริการ 25 11 4 4 44
  16.1งานยานพาหนะ 2 4 2 8
  16.2งานอนุรักษ์พลังงาน 2 2
17.สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 1 1 2
18.สำนักงานตรวจสอบภายใน 1 1
19.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1 2
20.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2 2
21.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 4 20
22.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 13 2 15
  22.1วิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร 0
  22.2สถาบันภาษา 1 1
23.สำนักบริการทางวิชาการ 1 1
23.1ศูนย์ปะคำ 1 1 2
23.2ศูนย์หนองขวาง 1 1
24.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 1
25.โรงแรมพนมพิมาน 4 2 2 4 12
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 41 24 10 119 33 227
รวมพนักงานมหาวิทยาลัย           475

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

จำนวนลูกจ้างประจำ  จำแนกตามคณะ  สังกัดและคุณวุฒิสูงสุด
คณะ/ศูนย์/สำนัก ระดับคุณวุฒิ
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อนุ ป. ตรี รวม
1. คณะวิทยาศาสตร์ 0
2. กองกลาง 1 1
3. กองคลังและทรัพย์สิน 1 1
4.ฝ่ายยานพาหนะ 1 1
5.ฝ่ายสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย 1 1
6.งานอนุรักษ์พลังงาน 0
7.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0
8. กองอาคารสถานที่และบริการ 1 1
9.ช่วยราชการ(ม.รภ.เลย) 1 1
รวมลูกจ้างประจำ 0 0 2 2 2 6

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน  จำแนกตามคณะ  สังกัดและคุณวุฒิสูงสุด
คณะ/ศูนย์/สำนัก ระดับคุณวุฒิ
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย/ปวช. อนุฯ/ปวส. ป. ตรี ป.โท ป.เอก รวม
1.คณะครุศาสตร์ 1 1
  1.1โรงเรียนอนุบาลสาธิต 2 2 1 13 1 19
2.คณะวิทยาศาสตร์ 1 2 3
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1
4.คณะวิทยาการจัดการ 1 1
5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 3 4
6.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0
7.บัณทิตวิทยาลัย 0
8.ผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนฯ 0
9.กองกลาง 1 1
  9.1งานสวัสดิการรักษาความปลอดภัย 1 1
  9.2งานประชาสัมพันธ์ 0
  9.3งานบริการสุขภาพและอนามัย 1 1
10.กองการบริหารงานบุคคล 1 1
11.กองประชุมและพิธีการ 1 1
12.กองพัฒนานักศึกษา 1 1 2
13.กองนโยบายและแผน 1 1 2
14.กองการพัสดุ 2 2
15.กองคลังและทรัพย์สิน 1 1
  15.1ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 0
  15.2โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 2 3
16.กองอาคารสถานที่และบริการ 3 2 4 1 1 11
  16.1งานยานพาหนะ 1 1
  16.2งานอนุรักษ์พลังงาน 1 1
17.สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 0
18.สำนักงานตรวจสอบภายใน 0
19.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1
20.สำนักศิลปและวัฒนธรรม 0
21.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2
22.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 2
  22.1วิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร 1 1
23.ศูนย์ปะคำ 1 1
24.ศูนย์หนองขวาง 1 1
25.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 1
26.โรงแรมพนมพิมาน 2 4 2 1 3 12
รวมบุคลากรสายสนับสนุน 8 10 9 7 42 2 0 78

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/หน่วยงาน/ศูนย์/สำนัก ข้าราชการพลเรือนสายผู้สอน ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน ลูกจ้าง ประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุน รวม
สำนักงานอธิการบดี 1 1
1.กองกลาง 2 1 2 1 6
  1.1 งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย 1 11 1 13
  1.2 งานประชาสัมพันธ์ 1 2 3
  1.3 งานบริการสุขภาพและอนามัย 1 1 1 3
2.กองการบริหารงานบุคคล 2 2 4 1 9
3.กองพัฒนานักศึกษา 1 1 1 5 2 10
4.กองนโยบายและแผน 1 2 11 2 16
5.กองคลังและทรัพย์สิน 1 4 7 1 13
  5.1งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1 1 1 3
  5.2โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 3 4
6.กองการพัสดุ 1 1 6 2 10
7.กองประชุมและพิธีการ 4 1 5
8.กองอาคารสถานที่และบริการ 6 44 11 61
  8.1งานยานพาหนะ 1 2 8 1 12
  8.3งานอนุรักษ์พลังงาน 1 1 2 1 5
9.สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 1 2 3
รวมทั้งสิ้น 7 4 5 22 111 28 177

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทและสถานภาพการปฏิบัติงาน  
  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ปีงบประมาณ 2560
ประเภทบุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไปช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ รวม รวม หมายเหตุ
ในหน่วยงาน (ร้อยละ)
สังกัดหน่วยงาน มาช่วยราชการ  
1.ข้าราชการ 11 11 6.21
2.พนักงานราชการ 22 22 12.43
3.พนักงานมหาวิทยาลัย 111 111 62.71
4.บุคลากรสายวิชาการ 0 0.00
5.ลูกจ้างประจำ 5 5 2.82
6.บุคลากรสายสนับสนุน 28 28 15.82
รวม 177 0 0 0 177 100.00

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

รายละเอียดข้อมูลทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  ปีงบประมาณ 2560 หน่วยนับ : คน
  วุฒิการศึกษา  
ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม
  ผ.ศ. ร.ศ. ไม่มีตำแหน่งวิชาการ ผ.ศ. ร.ศ. ไม่มีตำแหน่งวิชาการ ผ.ศ. ร.ศ. ไม่มีตำแหน่งวิชาการ  
1.ข้าราชการ 32 1 21 17 1 27 99
2.พนักงานราชการ 0
3.พนักงานมหาวิทยาลัย 5 44 9 190 248
4.บุคลากรสายวิชาการ 5 6 5 1 47 4 68
รวมทั้งสิ้น 42 1 71 31 2 264 0 0 4 415

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560

ตารางสรุปจำนวนอาจารย์ประจำ/อาจารย์(พนักงานมหาวิทยาลัย)/บุคลากรสายวิชาการและข้อมูลทางวิชาการ
คณะ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งหมด
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
ครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
วิทยาการจัดการ 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีการเกษตร 0 0 0 0 0 0
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ข้อมูล ณ วันที่  1  ธันวาคม  2560