กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
จำนวน 2,400 คน ร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา
2567 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชการที่ 9 ที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์
แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิด
ความภาคภูมิใจในสถาบัน 
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรภ.บร.
ณ ลานประดิษฐานพระสัพพัญญูสุคโต และสนามกีฬากลาง มรภ.บร.  วันที่ 2 มิ.ย. 67

ขอขอบคุณภาพ โดยงานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.