กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
จำนวน 200 คน ร่วม รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย ให้นักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความเข้าใจในระบบ
การจัดการศึกษาระดับบัณทิตศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในในทุก ๆ ด้าน 
จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บร. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15
วันที่ 1 มิ.ย. 67

ขอขอบคุณภาพ โดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.