กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จำนวน 13
คน 
ร่วม บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมนลักษณ พระบรมราชินี
ในวันที่ 3 มิ.ย. 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) อ.เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณภาพ โดย งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์