กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา จำนวน 2,400 คนร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาภาคปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2567
เพื่อเป็นการให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนได้รับรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ มรภ.บร.

วันที่ 13 พ.ค. 2566  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มรภ.บร.

ขอขอบคุณภาพ โดย งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์