กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศกับ BRU Orchestra

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับวงดุริยางค์สากล
BRU Orchestra
จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในประเภท String Ensemble ในรายการการประกวดแข่งขันดนตรีครั้งที่ 6
6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023
ได้รับถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญาฯ ระหว่างวันที่ 1 – 11 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยาชภัฏวไลยอลงกรณ์

ภาพ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์