กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. มอบหนังสือเชิญประชุมเชิญประชุมภายใน มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. มอบหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงาน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก สังกัด มรภ.บร. ในวันที่ 19 ก.ย. 2566