กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 ก.ย. 2566 ช่วงบ่าย

กระทรวง อว.  ร่วมกับ มรภ.บร.  ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนากำลังคน
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมช่อพฤกษ์ ชั้น 6 อาคาร 23 ในวันที่ 17 ก.ย. 2566
ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่  อาจารย์ภวัต ตันสุรัตน์  นักวิชาการอิสระ
เรื่อง  การวิเคราะห์เทรนด์ ความต้องการของตลาด, กิจกรรมการคัดเลือก Train the Trainer
กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา