กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
คณาจารย์ นักศึกษา จำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรม การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ
โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเเต่ละท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ในวันที่ 15 ก.ย. 2566
ห้องช่ออินทนิล
ชั้น 2 อาคาร 23