กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการบูรณาการศึกษากับการทำงานฯ ระหว่าง มภร.บร. กับสถานประกอบการ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าสถานประกอบการ จำนวน 50 คน ร่วมโครงการจัดการความรู้และถอดบทเรียน การบูรณา
การศึกษากับ
การทำงาน และการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษากับทำงาน ระหว่าง มรภ.บร.
กับสถานประกอบการ ในวันที่ 16 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15