กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
ผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรัฐประศาสน
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 วันที่ 10 ก.ย. 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ด้วยความยินดียิ่ง

ภาพโดย แฟนเพจประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์