กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การประชุมเชิงปฏิบัติการในงาน TechnoMart 2023

นางสาวสุณีย์   เลิศเพียรธรรม   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง  อว.  ประธานมอบ
ประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่าย
อว.เพื่อการพัฒนาจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ผลงานดีเด่น จำนวน 55
รางวัล ใน
การประชุมเชิงเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี 2566 ในงาน TechnoMart  2023 
ระหว่างวันที่ 11 – 15
ส.ค. 2566 ทาง มรภ.บร. นำโดย ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง และคณะเข้าร่วมงานฯ
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


ภาพโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม