กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา  อธิการบดี มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก   จำนวน 300 คน  ร่วม งานวันเเม่เเห่งชาติ
ประจำปี 2566
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 91พรรษา 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ และตระหนักถึงความสำคัญของแม่ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสถาบันครอบครัว
สถาบันสังคม และประเทศชาติ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บร.

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร.
ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.