กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เปิดตัวผู้สมัครการเลือกตั้งกรรมการสภา มรภ.บร.

คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
มรภ.บร.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน 10 หมายเลข
โดยการเลือกตั้งฯ จะดำเนินการในวันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มรภ.บร.

โดยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. หมายเลข 4 อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีระภัคสิริ
2. หมายเลข 5 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
3. หมายเลข 6 ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น
4. หมายเลข 7 ผศ.ดร.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล