กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมความคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ  ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต  มรภ.บร. โดยมี
กิจกรรมการฟังเทศน์และการเวียนเทียน เพื่อทำนุบำรุงวัฒนธรรมในวันวิสาขบูชา
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.บร.