กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการมอบคู่สัญญาจ้างและเอกสารการประเมินการต่อสัญญาจ้างฯ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการรับคู่สัญญาจ้างและเอกสารประกอบ
การประเมินการต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากรสายสนับสนุน มรภ.บร.
ที่ กองการบริหารงานบุคคลฯ
เนื่องจากมีการต่อสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 19 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา