กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Update Oxygen therapy for Newborns”

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Update Oxygen therapy for Newborns”  วิทยากร โดย พญ.พัชชาพร ศิริมงคลขจร
เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายการสาธารณสุขและ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ก้าวทันสมัยกับวิทยาการฯ
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
ชั้น 3 อาคาร 15 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร.