กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ

อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บร.
เปิดการอบรม
 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัล 
ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน มรภ.บร. เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรฯ เเละเริ่มใช้ระบบงานสารบรรณฯ ในวันที่ 1
มิถุนายน 2566