กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

กองการบริหารงานบุคคล   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนิน กิจกรรมต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.บร.
ได้รับความร่วมมือจากพนักงานมหาวิทยาลัยฯ อย่างดีเยี่ยม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2
อาคาร 15