กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร. เปิดการอบรม โครงการผลักดันการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล
 
   หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เพื่อบูรณาการทักษะในการติดตาม และ
การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17212 อาคาร 17
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บร.