กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่
อาจารย์เจนจิรา  กุลวงศ์  สาขาวิชาการพยายาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาตร์