กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ ลานประดิษฐานองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2566

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมสร้างค่านิยมความรักและความรับผิดชอบองค์กร

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิต มรภ.บร ที่ได้รับรางวัล ประกันคุณภาพภายนอก

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมวันจักรี ประจำปี พ.ศ. 2566

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำด้วยใจ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการรับรางวัลโครงการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการการบริหารการจัดการความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลฯ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more