กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร./ ประธานโครงการ U2T for BCG
เฟส 2 (เพิ่มเติม)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อออกพื้นที่ เพื่อติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการฯ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 15 ตำบล
วันที่ 16, 18 – 19, 24 มีนาคม 2566 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ U2T ให้มีคุณภาพ
และตรงกับความต้องการของท้องตลาด