กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม พิธีรับหมวกฯ ของคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร. ได้จัดพิธีรับหมวก เข็มสถาบันและดวงประทีปตะเกียงไนติงเกล
ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 2 นำโดย
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและญาติ