กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการสวัสดีปีใหม่ปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีและคณะผู้บริหารฯ ร่วมอวยพรปีใหม่
ประจำปี 2566 กับคณาจารย์ บุคลากร