กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG (ระยะ 2) วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มรภ.บร.

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรม โครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศความเป็นเลิศสู่สากล จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคาร 17 มรภ.บร.

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม การประชุมหารือออนไลน์โดย อว.ส่วนหน้า เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 15

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรม การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครโครงการ U2T for BCG (ระยะที่ 1) มรภ.บร. วันที่ 27 มิถุนายน 2565

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม ขอเสนอภาพกิจกรรม การรายงานตัวของบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการพยายาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกผู้สมัครโครงการ U2T for BCG มรภ.บร. วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.บร. ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2565

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการ U2T for BCG วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 15

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลาการสายวิชาการ (คณะพยาบาลศาสตร์) มรภ.บร.

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคลล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเสนอภาพกิจกกรรมการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ Update เทคโนโลยีการเคลือบนาโนเทค โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

BRUpad2022 | กองการบ

Read more