กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการรายงานตัวบุคลากรสายวิชาการ (สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มรภ.บร.

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรสายวิชาการ (สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์) มรภ.บร.

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง หารือการถอดบทเรียนโครงการ U2T พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดย อว. ส่วนหน้า

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการเขียนการวิเคราะห์ค่างานของสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และรางวัลที่ 1 ประเภทรางวัลการอ่านดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559-2560

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมโครงการอบรมการใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร( ระบบ ERP) จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพประชาสัมพันธ์  โครงการจัดการทดสอบความสามารถทาง ด้านภาษาอังกฤษ    โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มรภ.บร. ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 จัดโดย ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

BRUpad2022 | กองการบ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม(บางส่วน) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วันที่ 3) จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

BRUpad2022 | กองการบ

Read more