25/05/64 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คัดเลือกบุคลาการสายวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอเสนอภาพกิจกรรม #การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                        ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) #โดยมีรายละอียด ดังต่อไปนี้
                         1. เวลา 13.30 – 14.00 น. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) ครั้งที่ 3#สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ฯ และมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัมภีรภาพ อินทะนู รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชาลินี แก่นสนธ์ หัวหน้าสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ฯ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
                         2. เวลา 14.00 – 15.00 น. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสายวิชาการ #สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ฯ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ ผงผือฮี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยบรรยากาศของการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ฯ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
                         3. เวลา 15.00 – 16.00 น. สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสายวิชาการ #สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ฯ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สินทรัพย์ ยืนยาว หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยบรรยากาศของการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ฯ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
                         ● #ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ
                               : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ http://www.bru.ac.th
                               : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ #กองการบริหารงานบุคคลฯ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813