กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

                        (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                        ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 |||||||
                        #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
#ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)
                         โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองการบริหารงานบุคคลฯ และคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกคณะ โดยได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ทางคณะผู้บริหารได้มีการตรวจรายงานการปฏิบัติงานฯ อย่างละเอียดรอบคอบ
                         ทางกองการบริหารงานบุคคลฯ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมมือกันจนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกันกับทุกกิจกรรมของกองการบริหารงานบุคคลฯ
ที่ได้ดำเนินมาด้วยดีและเสมอมา
● สอบถามเพิ่มเติม : #กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814