กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. จัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) ครั้งที่ 2 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                          ขอเสนอภาพกิจกรรม #การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น
#บุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) #ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                           ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) #โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ฯ และมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ผงผือฮี อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณบดีคณะครุศาสตร์ #โดยบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ฯ
                           ● #ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ
                                 : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ http://www.bru.ac.th
                                 : วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ #กองการบริหารงานบุคคลฯ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813