12/05/64 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. เสนอกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตำแหน่ง #อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                        ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รัษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ฯ และมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุภาพร มะรังษี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ #โดยบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ฯ
                              : วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
                              : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 (#รายละเอียดการรายงานตัวฯ ขอให้ดูข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก)
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813