03/05/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(อาคาร 15) มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ขอเสนอภาพกิจกรรม #การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือก
#บุคลากรสายวิชาการชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
ในการสอบสัมภาษณ์ฯ และมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ผงผือฮี อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ฯ ดำเนินการไป
ด้วยความเรียบร้อย
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813