03/05/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(อาคาร 15) มรภ.บร.

BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                       ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ฯ และมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ผงผือฮี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ฯ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813