27/04/64 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์พิจารณาผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีแห่งประเทศไทย) เพื่อมาปฏิบัติราชการที่ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ขอเสนอภาพกิจกรรม เรื่อง #การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์พิจารณาผู้รับทุน
#โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีแห่งประเทศไทย) ดำเนินการโดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม #ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                           ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ที่ ห้องวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์ฯ และมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและงานประกันการศึกษา โดยบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ฯ ดำเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8813