26/04/64 ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) ติดต่อขอรับหนังสือแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #BRUaprilNEWS ||||||||||
                      #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราว) ติดต่อขอรับ #หนังสือแจ้งผลการเลื่อนขั้นค่าจ้าง และ #เลื่อนค่าตอบแทน
                  ● #ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 เมษายน ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
● สอบถามเพิ่มเติม : กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
                           | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811