22/04/64 การประเมินรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                         ขอเสนอภาพกิจกรรม#โครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564 |||||||
                         ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองการบริหารงานบุคคลฯ และ
คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้ง 7 คณะ โดยได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ
ประจำเดือเมษายน 2564 ทางคณะผู้บริหารได้มีการตรวจรายงานการปฏิบัติงานฯ อย่างละเอียดรอบคอบ
                         ทางกองการบริหารงานบุคคลฯ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ร่วมมือกันจนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบลแบบบูรณาการฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกันกับทุกกิจกรรมของกองการบริหารงานบุคคลฯ ที่ได้ดำเนินมาด้วยดีและเสมอมา
● สอบถามเพิ่มเติม : #กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814