08/04/64 การแนะนำข้อปฏิบัติของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ( 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                          ขอเสนอภาพกิจกรรม #การแนะนำข้อปฏิบัติของหลักสูตรที่สังกัดคณะต่าง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้าง
รากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                          ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ที่ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ฯ ได้จัดกิจกรรมการแนะนำ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ กับท่านคณบดีทัเง 7 คณะของหลังสูตรที่สังกัดคณะต่าง ๆ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
แบบบูรณาการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน และคณะผู้บริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
แบบบูรณาการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณบดีทั้ง 7 คณะและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
โดยเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมด้วยการทำข้อตกลงต่าง ๆ ในการปฏิบัติการในโครงการฯ ไปพร้อมกัน
เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานโครงการฯ หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์มีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยม
โดยมีเว็บไซต์สำหรับบริการทุกท่านเกี่ยวกับโครงการฯ ที่ u2t.bru.ac.th/th
                          ทางกองการบริหารงานบุคคลขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้ร่วมกันจนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางกองการบริหารงานบุคคลขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมือกันประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนี้ ดังเช่นเดียวกับทุกกิจกรรมของทางกองการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการด้วยดีและเสมอมา
_/|\_ ขอขอบพระคุณครับ
● สอบถามเพิ่มเติม : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคาร 15 | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 8811 – 8814