02/04/64 วันอนุรักษ์มรดกไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2564 จัดโดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

●BRUpad2021 | #BIGevents2ndAPRIL2021 |||||||||||
                       #กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอนำเสนอภาพกิจกรรมในส่วนหนึ่งของ #วันอนุรักษ์มรดกไทย #วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2564
                       ● ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโดย #สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ
🌸🌼🌷พร้อมด้วยกิจกรรมการแสดง และการละเล่นมากมาย 🌺💐🌻
● สอบถามเพิ่มเติม : #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | โทรศัพท์ 0 4471 1221 ต่อ 7601